سیستم جامع نظارت و ارزیابی Supervision

یکی از مهمترین نیازهای کشور در تمامی حوزه های خصوصی و دولتی، بازرسی و نظارت در حوزه های مختلف سازمانی و تجهیزاتی است. این نرم افزار یکی از کاملترین محصولاتی است که می تواند نیازهای سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی را در این زمینه مرتفع سازد.

یکی از مهمترین نیازهای کشور در تمامی حوزه های خصوصی و دولتی، بازرسی و نظارت در حوزه های مختلف سازمانی و تجهیزاتی است. این نرم افزار یکی از کاملترین محصولاتی است که می تواند نیازهای سازمانها و شرکتهای خصوصی و دولتی را در این زمینه مرتفع سازد.

​معرفی سیستم

​مشتریان سیستم