سامانه مدیریت تجهیزات و فرایندهای ISO انتقال خون ایران

 سیستم جامع مدیریت تجهیزات انتقال خون  علاوه بر ایجاد امکان فرآیندهای تشکیل شناسنامه، تعمیر، کالیبراسیون، نگهداری پیشگیرانه تجهیزات موجود در سازمانهای انتقال خون سراسر کشور، این امکان را به مدیران و کاربران می دهد تا همزمان علاوه بر تجهیزات آزمایشگاهی، تمامی فرایندهای فوق را برروی تجهیزات تاسیسات نیز اعمال نماید. همچنین تمامی Logbook هایی که در بازرسی های مربوط به ISO و بازرسیهای خارجی، به منظور تایید فرآورده های سازمان انتقال خون به منظور صادرات، مورد نیاز است در نرم افزار تعبیه شده است و خروجیهای لازم جهت ارائه به بازرسان مختلف توسط این سیستم تهیه می شود.
راه اندازی سیستم فوق نقش تاثیر گذاری در بازرسی های خارجی، کاهش هزینه ها، هدفمند کردن آنها در حوزه خرید و نگهداشت تجهیزات داشته است. 
نصب و راه اندازی موفقیت آمیز این سیستم در سازمان انتقال خون کشور موجب بهینه سازی مدیریت تجهیزات آزمایشگاهی و تاسیسات در این سازمان شده است